Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Body

Nhung dieu can luu y khi chua benh bang mat ky da

Phuong phap chua benh bang mat ky da hien chi duoc dan gian su dung nhu mot bien phap ho tro suc khoe Mac du vay nhung hieu qua cua bai thuoc cung da duoc phan lon nguoi su dung qua cong nhan The nen khi ap dung dieu tri benh bang mat ky da (mật kỳ đànguoi benh nen luu y nhung dieu sau

 

Dam bao nguon goc cua mat ky da la san pham chat luong dat tieu chuan ve sinh va so che dung cach truoc khi su dung dieu tri

Khong nen su dung mat ky da mot cach tuy tien tuan thu lieu luong dieu che thuoc Khong su dung mat ky da nhu mot bien phap lau dai dieu tri benh

Neu dung mat ky da chua benh cho tre nho phu huynh nen dua be den benh vien hay phong kham de theo doi tinh trang suc khoe va tham khao y kien cua bac si de co mot phuong phap dieu tri dung dan

Trong qua trinh dieu tri neu nguoi benh nhan thay co the co bieu hien met moi hay kho chiu thi can dung lieu trinh trong 3 ngay Sau do tiep tuc theo doi voi lieu luong it hon mot nua

Bai viet da cung cap nhung thong tin ve tac dung cua mat ky da cung nhu cac cach su dung mat ky da de chua benh theo kinh nghiem cua dan gian de lai Tuy nhien cac bai thuoc tu mat ky da hien van chua nhan duoc kiem chung khoa hoc la an toan 100 Do do benh nhan can tham khao y kien thay thuoc bac si chuyen mon de dam bao viec su dung khong gay ra tac dung phu

Attachments

Content Type: Message
Created at 9/28/2020 7:24 AM by  
Last modified at 9/28/2020 7:24 AM by